کتاب تحفه الدراویش درباب نوشته میرزا محمد اخباری

توضیحات

کتاب تحفه الدراویش درباب نوشته میرزا محمد اخباری

کتاب تحفه الدراویش

زبان: فارسی

تعداد صفحات ۴۵۲

نوع نگارش: خطی

نمونه ای از فهرست مطالب:

کتاب تحفه الدراویش

 • طلسم جهت محبت
 • هرکه خواهد دل کسی بر وی عاشق شود و تسخیر او درآید
 • طلسم جهت افزایش معیشت که اثر عظیمی دارد
 • شرح دعای یشمخ منقول از بزرگان دین و از مشایخ
 • بجهت محبت این طلسم را با مشک و زعفران و صندل و بنام آن کس و مادرش نویسد
 • بجهت احضار اثر عظیمی دارد این طلسم…
 • اگر خواهی نزد کسی روی و از وی حاجتی دارید این طلسم را با خود دارید
 • جهت طلب حاجات اثر عظیمی دارد این طلسم
 • جهت خوف از دشمن و غیره
 • اگر خواهی شری یا مفسدی یا ظالمی را از شهر و مکان خود دور کنی
 • شرح و فواید ختم سوره مبارکه یس مغربی
 • صورت خاتم و رسم جدول حروف و اعداد آن
 • در باب احضار و تسخیر جن

کتاب تحفه الدراویش

 • انواع دعوت ها
 • دعوات حضرت موسی
 • دعوت جن
 • دعوت سوره یس
 • دعوت ایه عنده مفاتیح الغیب
 • احضار هفت شیاطین
 • دعوت موکلان
 • دعوت اسم باسط بطریق دیگر
 • تسخیر صغیر میططرون
 • اخراج جن از بدن جن زده ادعیه و اعمال جنگیری
 • ظهور گمشده، احضار گمشده
 • ادعیه و اعمال جهت فهم و درک و خفیه و علوم روحانی
 • احضار جن و ساخت مندل محافظ
 • عقد ارواح، دیدن مردگان در خواب, احضار ارواح
 • خواص و ختم سوره بقره
 • طریقه ختم ذکر خاتم ناظهور
 • فایده حجاب عظیم القدر
 • جهت محبوب و محبت و جذب به خود
 • جهت احضار طاس

کتاب تحفه الدراویش

 • دعای شیخ ابو علی سینا
 • دعوت اسماء ادریس اسماء ادریسی
 • ختم سوره تبّت جهت حاجات مهم
 • ختم سوره فاتحه الکتاب و خواص آن
 • جهت برآورده شدن حاجات
 • نماز حاجات بطریق ائمه اطهار علیه السلام
 • احضار دزد برده
 • عذاب کردن جن
 • در شیشه کردن جن
 • احضار موکل
 • پنج قاموس
 • آداب حمد مغربی
 • عملیات و طریقه احضار جن و انس
 • بجهت معیشت و رزق و روزی
 • نماز حضرت خضر علیه السلام
 • خواب دیدن ائمه اطهار علیه السلام
 • دیدن اموات خود در خواب
 • جهت چیزی را از کسی خواستن
 • شرح هفت عهدام الطبّیان و روایات آمده برای آن و حضرت سلیمان بن داود علیه السلام