کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

توضیحات

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

نویسنده: ابوالانور سید زاده نقشبندی مجددی خوآبادی

تعداد صفحات: ۱۳۶

نوع نگارش: خطی

فهرست مطالب:

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • ادای قرض، جهت دادن قروض زیاد به بدهکار

 • ادعیه جهت سریع العجابه و دعای سریع الاثر

 • ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن جن از خود یا دیگران

 • اعمال متعلق بسرقه و گریخته

 • اعمال متعلق به اعداد – قهر اعداد

 • اعمال متعلق به آبادی

 • اعمال متعلق به قوت باه و عقد رجال

 • اهلاک اعداء و مقهوری دشمن ظالم و شکست دشمن خود

 • آبادی خانه و دوکان و زمین و باغ و برکت آن

 • آسانی ولادت آسان زایدن نوزاد مادر

 • برای استماله قلوب حکام

 • برای افراد سرد مزاج

 • برای امراض و دردهای بدن

 • برای امن مکان

 • برای آبله و تمام اورام و اوجاع

 • برای آشتی بین زن و مرد

 • برای باطل کردن سحر و جادو و شخصی که سحر و جادو شده

 • برای بستن از زن

 • برای بند کردن خون استحاضه

 • برای حافظه اطفال و غیره

 • برای حب و دوستی و محبت

 • برای حسن حیات و موت

 • برای حفاظت از زن حامله و حمل فرزند به سلامتی

 • برای حفظ از احتلام

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای حفظ از اهل

 • برای حفظ از آتش وحسن عاقبت کاری

 • برای حفظ از شاه ستمگر و دزد و درندگان و گزنده گان مار و عقرب و…

 • برای حفظ از نظر و سحر و جادو

 • برای حفظ آبروی خود

 • برای حفظ حامله و طفل بسیار گریه

 • برای حفظ دفینه و گنجهای زیر خاکی

 • برای حفظ زراعت

 • برای حفظ قرآن مجید

 • برای حفظ مال و متاع از شر دزدان و زاهزن

 • برای حفظ و فصاحت اطفال

 • برای حفظ و محافظت مال زیر خاکی از دزدان و دیگران با سوره والعصر

 • برای حل مقصور مجرب

 • برای خطبه زن و طلب ولایت از ما فوق

 • برای خواب پریشان، دیدن خوابهای کابوس

 • برای درد چشم و چشم درد و امراض مختلف مربوط به چشم

 • برای درد دندان و ادعیه و اعمال مربوط به آن

 • برای درد دندان و سر و دردهای مربوط به گوش

 • برای درد زنان و غیره و آسان زاییدن نوزاد خود

 • برای درد سر و سردردهای شدید و درمان آن با ادعیه

 • برای دفع بواسیر و درمان آن

 • برای دفع جن و انس و شیاطین

 • برای دفع شر اعداء دنیوی

 • برای دفع وبا و بیماری های مشابه

 • برای رعاف و استحاضه

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای روشنایی و تقویت چشم و دردهای چشمی

 • برای ریش و زخم و مرض های آن

 • برای زندگی اولاد

 • برای سگ گزیده، گاز گرفتگی از طریق سگ

 • برای شفای کامل هر نوع مریضی و بیماری ناعلاج

 • برای شکست دشمن ظالم و فرد ظالم از مظلوم

 • برای درمان صرع

 • برای ضعف بصر و بینایی و روشنی چشم

 • برای طلب فرزند و صاحب فرزند شدن زن نازا

 • برای عدم اسقاط نساء و میوه درخت، برای نیفتادن نوزاد از مادر

 • برای عدم انزال وقت جماع – درمان انزال زودرس

 • برای عدم فزع عازم سفر از دشمن

 • برای عشق الهی

 • برای عقد لسان

 • برای عقیمه

 • برای علاج زخم چشم و نظر بندی و عقد السان و غیبت کنندگان

 • برای فتور و استر عضو

 • برای فرزند نرینه

 • برای قوه باه و انزال مرد

 • برای قوی شدن حافظه و عدم نسیان

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • برای کشودن دروازه های فتوحات و خیر و برکت در مال

 • برای گمشده و پیدا کردن فرد گم شده

 • برای مسحور

  برای مسلمان شدن شخص نامسلمان

 • برای مصروع

 • برای مقصور از نساء

 • برای نافرمانی اولاد، اطاعت بچه و فرزند از والدین

 • برای نجات از دوزخ

 • برای وجاهت و عطف

 • برای وریت نبی صلی االله علیه و سلم

 • برای وفع قی و استفراغ کردن

 • برای وقایه از هر بدی

 • برای ویرانی باغ

 • برکت در مال و ادای قرض و وسعت رزق و نقش سوره رحمن در طلب روزی حلال

 • بیان اعمال متفرقه

 • تسلی از زن ناممکن

 • تشمیر بستان

 • تکثیر آب چاه و نهر

 • تلقین مردگان، تلقین به مرده

 • جهت معاش و فراخی رزق و روزی و تنگی معاش و وسعت رزق و روزی

 • جهت نظر بندی و چشم زخم

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • حامله شدن زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن

 • حفاظت روح و مال از شر جن و انس و حشرات موزی

 • خصب زرع و حصول برکت زمین زراعی

 • خواستن فرزند صالح و نیکو

 • در بیان اعمال حفظ

 • در بیان اعمال دفع امراض خصوصی

 • در بیان اعمال فراخی رزق و روزی

 • در بیان اعمال متعلق بخاتمه یا لخیر

 • در بیان اعمال متعلق به آبادی و عمارت بساتین و تشمیر بستان و سر سبزی

 • باغ و کشت و زراعت و باغ و مزرعه و…

 • در بیان اعمال متعلق به بول و عائط و خون و قی احتباس بول و سنگریزه در معده

 • در بیان اعمال متعلق به چیچک

 • در بیان قضای حوائج

 • دعای پیغمبر صلی االله علیه و سلم پیش از مرگ

 • دعای تب و درد و ادعیه و دعای تب بند و سر درد

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • دعای ترس از شاه ستمگر و فرد ظالم و اعمان ماندن از دست آنها

 • دعای ترس و در امان مانده از شّر شیطان و امثال آن

 • دعای تشنگی

 • دعای حضرت یونس (ص)

 • دعای خروج از خانه

 • دعای زبان بندی از شر بد زبانها

 • زن نازا و بچه سالم بدنیا آوردن , ادعیه جهت درمان درد دندان , ادعیه

 • جهت سریع العجابه , ادعیه و دعا جهت سوختن جن و نابودی و دور کردن

 • جن از خود یا دیگران , اعمال متعلق بسرقه و گریخته , اعمال متعلق به

 • اعداد علم جفر , امان مانده از شّر شیطان , برای باطل کردن سحر و جادو

 • برای حب و دوستی و محبت بین زن و مرد , برای حفاظت از زن حامله و حمل

 • دعای سکرات و دعای کثیر البرکت

 • دعای محفوظی مجرب

 • دعای مریض و دفع طحال

 • دفع وسوسه و وسوسه های شیطانی و خلاص شدن از وسوسه شیطان

 • دیانت زن و بچه

 • زوال حبّ

 • سحر مدفون

 • سر سبزی باغ در گشت و برکت زمین زراعی

 • سرسبزی باغ در کشت و برکت زمین

 • شفاء کل امراض

کتاب مخزن تعویذات عملیه فی مجربات انوریه

 • شفاء هرگونه بیماری و امراضی

 • شفای هر مریض و بیماری

 • طریقه استخاره و انواع استخاره

 • عزیمت جامع برای جادو و آسیب رساندن دیو و پری و جن و شیاطین و…

 • فواید خواندن سوره قدر جهت حاجات دنیوی و دینی

 • کثرت تجارت برکت در تجارت و کسب و کار

 • کشف حال خفته و کشف حال و روزگار او و بدانید که فلان شخص الان

 • کجاست هر مرض و درد و برای شخصی که یکی از نقاط بدنش درد دارد

 • گرفتن دزد و پیدا کردن شی دزدیده شده

 • مضامین مخزن تعویذات عملیه

 • معین الحمل بالولد الذکر

 • معرفت سارق

 • ولادت ذکر

و…