کتاب مفاتیح المغالیق-نوشته علامه محمود دهدار

توضیحات

دانلود کتاب ارزشمند مفاتیح المغالیق

کتاب مفاتیح المغالیق

نویسنده: علامه محمود دهدار علیّه الرّحمه

تعداد صفحات: ۴۶۲ صفحه

فهرست مطالب:

کتاب مفاتیح المغالیق

 • یکی از بهترین کتب در علوم غریبه
 • مجموعه ای از علوم غریبه و مجربه
 • دستور ریاضت
 • جفر جامع
 • طلسمات
 • احضاریات
 • اسم اعظم
 • تسخیر جن و ارواح
 • خواص حروف
 • علم اوفاق
 • علم اعداد
 • اوراد مجربه
 • فصل اول در قاعده کتاب جفر جامع  و ظابطه تقسیم آن بر درجات فلکی و منازل قمر
 • فصل دوم در طریق کتاب خافیه شمسی و اورداد خمسه و ضوابط آن
 • فصل سوم در شرح خافیه قمری و بعضی از قواعد بسط و تکسیرات حروف و اعداد آن
 • فصل چهارم کیفیت استخراج اسماء از لوح و سه در سه و نکات اسرار عدد آن
 • فصل پنجم در شرح و فوائد لوح و قواعد نگارش الواح سه در سه و اسرار اعداد آن
 • فصل ششم در قواعد دعوت اسماء االله و یقین مراتب قراعت آن
 • فصل هفتم در ذکر قواعد دعوت فاتحه الکتاب و بعضی از سوره های قرآنی و غیره
 • فصل هشتم در قواعد الواح تکسیری و عددی سه در سه تا ده در ده ، و بعضی دیگر از الواح دیگر
 • فصل نهم در قسمت حروف بر منازل و ترتیب مخارج و قاعده دعوت و کواکب
 • فصل دهم در کیفیت اعداد و طلسمات و قواعد غریبه در بسط اسماء و کلمات
 • فصل یازدهم در ذکر دعوت و زراء اربعه و توقیف اربعه ، و طلسمات کواکب و بروج و…
 • فصل دوازدهم در اختیارات اعمال ، و حکمیات و عزائم و…
 • استخراج اسماء و تتمه اسرار الف
 • کیفیت رسم مربع فرد الفرد
 • کواکب سبعه
 • و صدها مطلب دیگر….